Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu, Slovenský filmový ústav, vydal tieto obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu www.klapka.sk, ktoré upravujú zmluvné podmienky a lehoty, práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy, medzi predávajúcim, Slovenským filmovým ústavom a kupujúcim, pri kúpe tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu.

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.klapka.sk je Slovenský filmový ústav www.sfu.sk

Základné informácie o predávajúcom:
Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
IČO: 891 444
DIČ: 2020831439
IČ DPH: nie je platca dph
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0007 0641
BIC ( SWIFT ): SPSRSKBA
Email: sfu@sfu.sk
Telefónne číslo: +421 2 57101501
Číslo faxu: +421 2 52963461

Kontaktné údaje internetového obchodu:
Informácie k objednávkam, reklamáciám a produktom:
Mgr. Štefan Kmec
Kontakt: +421 2 52630642
klapka@klapka.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOU pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
http: www.soi.sk
tel. č.: 02/ 58 272 172 – 3; 02/ 58 272 106
fax. č.: 02/ 58 272 170
e-mail: ba@soi.sk

Obchodné podmienky sú viazané len na nákup v elektronickom obchode prostredníctvom www.klapka.sk. Označením políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkamiʺ pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov určených na predaj na internetovej stránke www.klapka.sk a kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom aplikácie na internetovej stránke www.klapka.sk (ďalej len „elektronický obchodʺ).

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu realizovať fyzické osoby – spotrebitelia, fyzické osoby konajúce v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle osobitných predpisov alebo právnické osoby.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci sa môže registrovať na internetovom obchode vyplnením tam uvedených údajov, pričom registrácia kupujúceho nie je podmienkou objednania si tovaru.

Obchodné podmienky upravujú postup nákupu prostredníctvom elektronického obchodu.

Čl. 2
Objednávka, spracovanie objednávky, potvrdenie objednávky a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kupujúci si objednáva tovar v elektronickom obchode stlačením tlačidla “Objednať s povinnosťou platby” takto vytvorená a doplnená objednávka kupujúcim obsahuje všetky podstatné náležitosti objednávky. Do doby potvrdenia objednávky predávajúcim je kupujúci ju oprávnený zrušiť, avšak najneskôr do 24 hodín od zaslania objednávky; zrušenie objednávky vykoná kupujúci zaslaním žiadosti o zrušenie objednávky na email predávajúceho: klapka@klapka.sk.

Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky objednávku zaeviduje, spracuje a overí dostupnosť a cenu objednaného tovaru.

Po preverení dostupnosti a ceny tovaru predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu objednávku. V prípade, že predávajúci zistí, že v určenej lehote nie je možné tovar dodať alebo má inú cenu, predávajúci má povinnosť informovať kupujúceho o tejto skutočnosti a vyžiadať si od neho súhlas so zmenou ceny alebo zmenou lehoty dodania tovaru a až po súhlase kupujúceho potvrdiť objednávku.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť v prípadoch, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Prijatá elektronická objednávka je záväzná a je považovaná za návrh kúpnej zmluvy.

Záväzné akceptovanie objednávky predávajúcim je e-mailové potvrdenie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaj o tovare, o cene tovaru, o spôsobe úhrady ceny, údaj o mieste dodania tovaru, spôsobe prepravy tovaru a prípadne ďalšie náležitosti, ktoré upravujú právne predpisy SR.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.

Čl. 3
Kúpna cena, platobné podmienky a spôsob úhrady kúpnej ceny

Kúpna cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho uvedenom v elektronickom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru v nadväznosti na zmenu cien výrobcov, distributérov a pod. Platná cena tovaru je vždy súčasťou potvrdenia objednávky.

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve.

Ku kúpnej cene bude predávajúci účtovať náklady na dodanie tovaru objednávateľovi v rámci Slovenskej republiky 4 EUR, do Českej republiky 10 EUR, do ostatných krajín Európy 19 EUR a do mimo Európskych štátov 24 EUR.

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za tovar ako aj náklady na dodanie tovaru platobnou kartou, prevodom na účet, v hotovosti na dobierku len v rámci Slovenskej republiky alebo v kamennej predajni predávajúceho „Klapka.skʺ v hotovosti alebo platobnou kartou.

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu bezodkladne po potvrdení objednávky, avšak najneskôr do 7 dní po potvrdení objednávky; v prípade dobierky a osobného odberu v predajni najneskôr v deň prevzatia tovaru. Ak nebude platba za tovar pripísaná na účet predávajúceho do 7 dní po potvrdení objednávky, predávajúci je oprávnený stornovať predmetnú objednávku.

V prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostne za deň platby sa považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísané na účet predávajúceho.

Čl. 4
Dodanie tovaru, dodacie podmienky

Predávajúci predáva tovar podľa vystavených vzorov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu. Po vystavení faktúry predávajúcim bude tovar odoslaný kupujúcemu, ak si túto prepravu objednal alebo bude tovar pripravený na odber v kamennej predajni. Spolu s tovarom predávajúci doručí kupujúcemu faktúru príp. dodací list v listinnej podobe.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní po uhradení platby za tovar (kúpna cena a náklady na prepravu tovaru), ak tovar nebude dodávaný na dobierku; v prípade dodania tovaru na dobierku, predávajúci dodá tovar do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak v tejto lehote nebude tovar kupujúcemu dodaný, predávajúci je oprávnený ho dodať v náhradnej primeranej lehote určenej kupujúcim. Ak predávajúci nedodá tovar ani v náhradne poskytnutej lehote kupujúcim, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Expedovanie tovaru vykoná predávajúci spravidla do 3 pracovných dní od zaplatenia tovaru alebo v prípade dobierky od uzatvorenia kúpnej zmluvy. O expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho. Tovar bude dodávaný prostredníctvom prepravcu, Slovenskej pošty, ak nebude kupujúci požadovať osobné prevzatie tovaru. V prípade osobného prevzatia tovaru, tovar si môže kupujúci vyzdvihnúť osobne v kamennej predajni, „Klapka.skʺ, ulica Grösslingová 43, Bratislava.

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prípadne ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Miestom dodania tovaru sa rozumie miesto uvedené kupujúcim v objednávke.

Kupujúci je povinný si tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

Pri osobnom odbere je kupujúci povinný si na mieste skontrolovať tovar. Ak kupujúci zistí zjavné vady tovaru, je povinný ich uplatniť u predávajúceho pri prevzatí tovaru.

Pri dodaní tovaru prostredníctvom prepravcu je kupujúci povinný si zásielku skontrolovať. Pokiaľ je obal zásielky viditeľne poškodený, kupujúci je povinný si skontrolovať obsah zásielky na mieste prevzatia od prepravcu. Ak je tovar poškodený, spíše kupujúci s prepravcom reklamáciu, zásielku neprevezme a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru a množstvo nebudú predávajúcim akceptované.

Po prevzatí nepoškodenej zásielky kupujúci si tovar skontroluje bez zbytočného odkladu po jej prevzatí najneskôr do 48 hodín od prevzatia a zistí kompletnosť zásielky. V prípade, ak kupujúci zistí zjavné vady tovaru, je povinný ich uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Pokiaľ kupujúci bez vážneho dôvodu odmietne prevziať tovar a zaplatiť za dobierku, je povinný uhradiť predávajúcemu skutočné náklady na prepravu tovaru do 14 dní od odmietnutia prevzatia tovaru na účet predávajúceho.

Ak kupujúci neprevezme tovar, a to ani v náhradne poskytnutej lehote, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške nákladov na opätovné doručenie objednávky.

Ak kupujúci neprevezme tovar do 14 dní po uplynutí lehoty na dodanie tovaru v zmysle kúpnej zmluvy, predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak predávajúci nedodá tovar kupujúcemu v lehote podľa kúpnej zmluvy, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v poskytnutej náhradnej lehote je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky v lehote 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení.

Čl. 5
Nadobudnutie vlastníckeho práva, nebezpečenstvo škody na tovare

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím alebo keď tak neurobí včas tak v čase, keď mu predávajúci umožní s tovarom nakladať a kupujúci tovar neprevezme.

Čl. 6
Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti predávajúceho v zmysle týchto obchodných podmienok

Predávajúci je povinný:

 • bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom notifikačného e-mailu,
 • dodať na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Predávajúci má právo:

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,
 • na odmietnutie objednávky,
 • na odstúpenie od zmluvy,
 • na overenie totožnosti kupujúceho alebo osoby oprávnenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru v prevádzkarni predávajúceho, kamennej predajni „Klapka.skʺ ; zároveň je oprávnený overiť totožnosť v zmysle vyššie uvedeného aj prepravca.

Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle týchto obchodných podmienok

Kupujúci je povinný:

 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy vrátane nákladov na dodanie tovaru prípadne ďalších poplatkov uvedených v obchodných podmienkach (poplatok za dobierku),
 • prevziať zakúpený tovar,
 • potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním určenej osoby.

Kupujúci má právo:

 • na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom v kúpnej zmluve,
 • na zrušenie objednávky,
 • na reklamáciu tovaru,
 • na odstúpenie od zmluvy.

Čl. 7
Záručná doba a reklamácia tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu klapka@klapka.sk.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť osobne do kamenného obchodu, Klapka.sk Grösslingová 43, 811 09 Bratislava alebo zaslať na adresu Slovenský filmový ústav, predajňa Klapka.sk, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava, pričom kupujúci je ho povinný zaslať doporučenou zásielkou, nie na dobierku. Kupujúci do balíka priloží kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorú mu kupujúci zaslal s tovarom.

Po obdržaní reklamácie vrátane reklamovaného tovaru predávajúci bude kupujúceho ihneď kontaktovať e-mailom a zašle mu potvrdenie o prijatí reklamácie; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci je povinný ho doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru bude predávajúci postupovať podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka. Predávajúci odstráni odstrániteľné vady bez zbytočného odkladu alebo na žiadosť kupujúceho vykoná výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade uznania reklamácie predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho reklamovaný tovar vymení za tovar bez vád; zároveň predávajúci znáša náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru alebo kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade mu predávajúci vráti peniaze. Predávajúci vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom.

V prípade, že si kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci v plnom rozsahu.

V prípade ak si kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietne, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie.

Ak je kupujúci spotrebiteľom má právo obrátiť sa na predávajúceho e-mailom so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi fyzickou osobou – spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Bližšie podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 7, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk ako aj iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom fyzická osoba – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Čl. 8
Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou v listinnej podobe alebo elektronicky emailom a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené do sídla predávajúceho Slovenský filmový ústav, predajňa Klapka.sk, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy odovzdať predávajúcemu tovar v kamennom obchode, Klapka.sk Grösslingová 43, 811 09 Bratislava alebo zaslať predávajúcemu na adresu Slovenský filmový ústav, predajňa Klapka.sk, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava. Tovar musí byť podľa možnosti v pôvodnom obale, nesmie byť používaný ani poškodený. Spotrebiteľ musí dokladovať kúpu tovaru u predávajúceho, t.j. odovzdať príslušné dokumenty, ktoré dostal pri kúpe, a to najmä doklad o kúpe, faktúru prípadne dodací list. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku, takto zaslaný tovar predávajúci neprevezme.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy vrátane nákladov za poštovné, prepravu a pod. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany kupujúceho, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru, kupujúci je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak predmetom kúpnej zmluvy je tovar:

 • osobitne určený pre jedného užívateľa,
 • kniha, časopis alebo noviny nedodané v ochrannom obale,
 • zvukový záznam, obrazový záznam, zvukovoobrazový záznam alebo kniha v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil alebo
 • vzhľadom na jeho vlastnosti ho nemožno vrátiť.

Predávajúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Zároveň je predávajúci oprávnený odstúpiť v súlade s čl. 6.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné stiahnuť kliknutím na tento odkaz. Ak kupujúci použije na odstúpenie od zmluvy on line formulár, je povinný vyplniť všetky údaje v ňom požadované a odoslať ho prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho alebo ho vytlačiť a doručiť podľa odseku 1 tohto článku. Ak kupujúci využije možnosť odstúpenia on line a jeho zaslanie prostredníctvom internetovej stránky, prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí e-mailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

Ak kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

V prípade, že kupujúcim je fyzická osoba konajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania v zmysle osobitných predpisov alebo právnická osoba, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká podľa vyššie uvedeného článku, ale odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. 9
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že prijal primerané opatrenia (technické, organizačné a personálne) zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajovʺ).

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení spracúva osobné údaje kupujúcich za účelom:

 • registrácie kupujúceho, spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci týmto vyhlasuje, že spracované osobné údaje kupujúceho použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

Osobné údaje, ktoré poskytuje kupujúci predávajúcemu prostredníctvom registračného formulára alebo objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj predávajúceho.

Ochrana osobných údajov kupujúceho sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

Kupujúci týmto vyhlasuje, že jeho osobné údaje môže predávajúci poskytnúť prepravnej spoločnosti, pričom aktuálnou prepravnou spoločnosťou prostredníctvom ktorej bude predávajúci doručovať tovar ku kupujúcemu je Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť tieto obchodné podmienky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorený podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade, že sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia ostávajú nedotknuté.

Označením políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkamiʺ pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.