Licencie a predaj práv

Licencie k slovenských filmom poskytuje Slovenský filmový ústav na základe zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii. Poskytuje ich predovšetkým televíznym vysielateľom, ale poskytuje licencie aj na iné spôsoby verejného šírenia, prípadne licencie na použitie častí filmových diel do novovznikajúcich audiovizuálnych diel alebo televíznych programov. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia licencie je uzatvorenie licenčnej zmluvy, pričom zmluvné podmienky závisia vždy od konkrétneho druhu použitia diela. Obchodné rokovania smerujúce k uzatvoreniu takejto zmluvy realizuje priamo generálny riaditeľ SFÚ, na samotnej príprave zmlúv sa potom podieľajú aj ďalší pracovníci jeho oddelenia. Odvody ochranným organizáciám, autorom, výkonným umelcom a interpretom v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon) zabezpečuje ekonomické oddelenie SFÚ.