Činnosť rady a jej zloženie

Vedecká a edičná rada SFÚ je poradným orgánom GR SFÚ pre oblasť edičných aktivít. Jej fukciou je posudzovať predkladané edičné návrhy, odporúčať zloženie edičného plánu pre nadchádzujúci kalendárny rok, vytvárať dlhodobú vydavateľskú stratégiu inštitúcie.

Súčasnými členmi Vedeckej a edičnej rady SFÚ sú:

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Doc. Mgr. art. Mária Ferenčuhová, PhD.
Doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.
Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.
Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.
Doc. Mgr. art. Štefan Komorný, ArtD.
Mgr. Martin Kaňuch
Mgr. Marián Brázda
Mgr. art. Peter Dubecký


Kontakt: Jana Dudková, vedúca oddelenia vedy a výskumu
tel.: + 421 2 5710 1505, e-mail: jana.dudkova@sfu.sk


Marián Brázda, vedúci edičného oddelenia
tel.: + 421 2 5710 1513, 0907 723 970, e-mail: marian.brazda@sfu.sk