Pokyny pre autorov a recenzentov

Anotácie rozsiahlejších textov do recenzovaných rubrík (predpokladaný rozsah 15-25 NS), ponuky rozhovorov, článkov, polemík, reportov do rubriky literárnych a filmových reflexií, môžu autori posielať na e-mailové adresu:

martin.kanuch@sfu.sk

Príspevky do rubriky Studium na konci dopĺňa informácia o autorovi (3-5 riadkov) a abstrakt v anglickom alebo slovenskom jazyku na maximálne pol normostrany. Redakcia preferuje texty, ktoré autori doteraz nepublikovali v iných, podobne špecializovaných periodikách a ani paralelne neponúka napr. počas recenzného konania.

informácia o recenznom procese

Recenzovanie prebieha pod dohľadom redakčnej rady, ktorej aktuálne zloženie bude uvedené v každom čísle časopisu.
Pred samotným recenzovaním môže šéfredaktor vyžiadať od autora odborné i jazykové úpravy textu, prípadne ho nezaradiť do procesu recenzovania – dôvodom môže byť najmä nesplnenie základných kritérií pôvodnej vedeckej práce (vypracuje jasné písomné zdôvodnenie).
Každý predbežne prijatý text redakcia predloží na posúdenie dvom recenzentom. Recenzentov určuje podľa odbornej kompetencie v danej oblasti, ktorej sa text venuje. Podľa jednotlivých prípadov vyberie osoby, ktoré nie sú v blízkom pracovnom alebo osobnom vzťahu s autorom.
Kino-Ikon využíva tzv. double-blind peer review proces, to znamená, že autori a recenzenti ostávajú navzájom anonymní.
Rukopis by teda mal byť vyhotovený v dvoch hlavných častiach: 1) titulná strana s autorovými údajmi, 2) telo rukopisu bez údajov o autorovi. Na titulnej strane rukopisu by mali byť uvedené: meno autora, afiliácia a kontakt (vrátane tel. č. a e-mailovej adresy). V prípade, že sa autor rukopisu odvoláva na svoje vlastné predošlé práce, musí ich v rukopise predkladanom do recenzného procesu označovať neosobne (formuláciami typu „Ako bádatelia, historici, výskumníci ukázali…“) a v zoznamoch literatúry ich nesmie identifikovať (záznamy uvádza ako „anonym, 2007“). V rukopise by nemali byť uvedené v tejto fáze ani informácie o financovaní výskumu a poďakovanie. Meno autora nemôže byť identifikovateľné ani z vlastností samotného súboru predkladaného recenzentovi na posúdenie.

V recenznom procese sú zohľadňované aspekty novosti, pôvodnosti výskumu, vhodnosti použitia a kvalita vysvetlenia a popisu zvolených metodologických nástrojov a v neposlednom rade aj možnosť verifikovať výsledky výskumu (formou opakovaného vykonania jednotlivých krokov výskumu).
Recenzenti vypracujú recenzný posudok, v ktorom na záver uvedú, či text navrhujú prijať, prepracovať alebo odmietnuť. Svoje stanovisko zdôvodnia podľa naznačených pokynov pre vypracovanie posudkov.
Ak recenzent navrhne odmietnutie alebo prepracovanie textu, uvedie v posudku hlavné dôvody, resp. podnety k úpravám. V prípade návrhu na prepracovanie alebo pri dvoch protichodných hodnoteniach môže redakcia zadať vypracovanie tretieho posudku.
Na základe posudkov šéfredaktor príjme konečné rozhodnutie o prijatí či odmietnutí textu a toto rozhodnutie oznámi v čo najkratšom termíne autorovi.
Pokiaľ autor s rozhodnutím šéfredaktora nesúhlasí, môže redakcii poslať svoje písomné stanovisko. To následne posúdi a rozhodne Redakčná rada. Hlavným kritériom posudzovania bude aj tu vedecká úroveň textu.

Etické princípy autorov

1. Autor(-i) musí(-ia) garantovať, že ich článok prezentuje výsledky pôvodného výskumu a je dielom jeho (ich) pôvodnej vedeckej práce.
2. Článok nemôže byť plagiátom žiadnej publikovanej vedeckej práce.
3. Ako spoluautori článku musia byť uvedené všetky osoby, ktoré významným spôsobom prispeli k predkladanému rukopisu. Spoluautori musia súhlasiť s predložením rukopisu.
4. Všetci spoluautori článku sú rovnakou mierou zodpovední za obsah prekladaného rukopisu či zverejneného článku.
5. Predložený rukopis nemôže byť upravenou verziou už publikovanej práce.
6. V predkladanom rukopise musia byť náležite citované všetky pramene a zdroje, literatúra, ako aj informácie získané prostredníctvom rozhovorov či korešpondencie s treťou stranou.
7. Autori nemôžu v predkladaných rukopisoch osočovať akékoľvek osoby.
8. Akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov musí byť autorom(-mi) jasne deklarovaný.
9. V prípade, že je predkladaný rukopis výsledkom výskumného projektu financovaného (aspoň čiastočne) grantovými schémami či podpornými programami, musia byť v rukopise uvedené všetky informácie o takomto financovaní výskumných projektov.

Etické princípy šéfredaktora časopisu

1. Šéfredaktor má právo odmietnuť rukopis bez toho, aby tento prešiel recenzným konaním, pokiaľ ho posúdi ako nevyhovujúci pre časopis.
2. Šéfredaktor musí zabezpečiť priebeh recenzného procesu v tajnosti.
3. Ak sa objaví podozrenie, že predkladaný rukopis je založený na už publikovanej práci, šéfredaktor má právo vylúčiť ho z recenzného konania a zamietnuť jeho publikovanie v časopise.
4. Šéfredaktor by mal zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných rukopisov bez zbytočných prieťahov.
5. Ak sú šéfredaktorovi predložené dostatočné usvedčujúce dôkazy o chybovosti publikovaného článku, šéfredaktor by mal zabezpečiť dodatočné publikovanie opravnej informácie (opravných informácií) vo forme errát.


Formulár pre recenzný posudok