Dokumentácia

Dokumentácia SFÚ prostredníctvom zbierkovej činnosti vytvára tzv. dokumentačné zložky, ktoré obsahujú najmä textové materiály k jednotlivým kinematografickým a iným audiovizuálnym dielam, filmovým osobnostiam, výrobcom filmov, filmovým inštitúciám, filmovým festivalom a prehliadkam. Dokumentácia je organizačne začlenená do oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ.


Zbierky dokumentácie

Členenie zbierok dokumentácie – dokumentačných zložiek – vyplýva z predmetu dokumentácie: filmy (kinematografické a iné audiovizuálne diela), osobnosti (filmoví tvorcovia, herci a iní), podujatia (filmové festivaly, prehliadky a udalosti), inštitúcie (filmoví výrobcovia, organizácie, asociácie) a tematické. Súčasťou dokumentačných zložiek môžu byť výrobné listy, distribučné listy, tlačové správy, výstrižky z novín a časopisov, textové propagačné materiály, montážne listiny, dialógové listiny, festivalové katalógy a iné informačné materiály viažuce sa k histórii a súčasnosti filmového diania na Slovensku i v zahraničí.

Katalóg dokumentácie

Na orientáciu v zbierkach dokumentácie slúži online vyhľadávanie spracovaných dokumentačných zložiek na filmovom portáli SK CINEMA v databáze Katalóg SFÚ.

Dokumentačno-informačné služby

Dokumentácia SFÚ poskytuje služby registrovaným používateľom v súlade s Výpožičným poriadkom NFA SFÚ. Medzi základné služby dokumentácie patria prezenčné výpožičné služby, t. j. vypožičiavanie dokumentačných zložiek v priestoroch študovne knižnice SFÚ. Špeciálne služby ako sú rešeršné, reprografické a iné sú spoplatnené v súlade s Cenníkom platených služieb a sadzobník poplatkov NFA SFÚ.

Ako rezervovať dokumentačnú zložku

Dokumentačné zložky je možné vyhľadať na filmovom portáli SK CINEMA v databáze Katalóg SFÚ. Pokiaľ ste našli dokumentačnú zložku, o ktorú by ste mali záujem, napíšte nám vopred aspoň jeden pracovný deň pred plánovanou návštevou, jej názov na e-mail: dokumentacia@sfu.sk.

Návšteva dokumentácie

Otváracie hodiny


Požičovňa a študovňa
Dočasná zmena od 1.7.2024 do 31.8.2024

Utorok: 9:00 – 12:00
Štvrtok: 9:00 – 12:00

V OSTATNÝCH DŇOCH PO PREDCHÁDZAJÚCEJ ÚSTNEJ/PÍSOMNEJ DOHODE

Adresa


Slovenský filmový ústav
2. podlažie
Grösslingová 32
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika

Kontakt


Peter Vraštiak
Telefón: + 421 2 5710 1510
E-mail: dokumentacia@sfu.sk