Poradné orgány SFÚ

Akvizičná komisia pôsobí pri Národnom filmovom archíve SFÚ ako odborný orgán pre činnosť hodnotenia a oceňovania písomných, fotografických, grafických dokumentov, kníh, prípadne ďalších trojrozmerných materiálov, ktoré sú predmetom príslušnej akvizície. Komisia má vydaný štatút a riadi sa Smernicami pre hodnotenie a oceňovanie dokumentov, kníh a iných predmetov v Slovenskom filmovom ústave. Členmi Akvizičnej komisie sú:
Peter Dubecký, Jana Stradiotová, Renáta Šmatláková, Lucia Karellová, Marta Šuleková, Jaroslav Procházka, Peter Csordás a Anna Válková.

Vedecká a edičná rada SFÚ je poradným orgánom GR SFÚ pre oblasť vedecko-výskumnej činnosti a zároveň edičných aktivít. Jej funkciou je odsúhlasovať plán vedecko-výskumnej činnosti, vyhodnocovať jej priebeh a napĺňanie stanovených cieľov, ale aj posudzovať predkladané edičné návrhy, odporúčať zloženie edičného plánu pre nadchádzajúci kalendárny rok, vytvárať dlhodobú stratégiu vydavateľskej činnosti inštitúcie. Súčasnými členmi Vedeckej a edičnej rady sú: Jana Dudková, Mária Ferenčuhová, Katarína Mišíková, Peter Michalovič, Miroslav Marcelli, Štefan Komorný, Martin Kaňuch, Marián Brázda a Peter Dubecký.

Programová rada kina Lumière sa podieľa na príprave programovej koncepcie Kina Lumière a mesačnej skladbe programu. Odporúča a odsúhlasuje konkrétne tituly pre program ako i realizáciu verejných audiovizuálnych podujatí. Členmi programovej rady sú nasledujúci zamestnanci SFÚ:
Zita Hosszúová (vedúca Kina Lumière), Martin Kaňuch (šéfredaktor časopisu KINO – IKON), Nina Nováková (kurátorka Filmotéky), Rastislav Steranka (kurátor programu Filmotéky), Simona Nôtová (PR manažérka SFÚ), Miroslav Ulman (Národné kinematografické centrum SFÚ).