Posudzovanie audiovizuálnej hodnoty

Jednou z pôsobností Slovenského filmového ústavu v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva je posudzovanie audiovizuálnej hodnoty audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov už pôvodne v zmysle zákona č. zákona č. 343/2007 Z. z. (audiovizuálny zákon), ale i súčasného zákona č. 40/2015 o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To upravuje Metodické usmernenie, ktorým sa bližšie určujú kritériá audiovizuálnej hodnoty a postup pri posudzovaní audiovizuálnej hodnoty slovenských audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov.

Metodické usmernenie