Digitálna audiovízia

Digitálna audiovízia je národný projekt, ktorý realizoval Slovenský filmový ústav v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) ako partnerom projektu v rokoch 2011 až 2015 v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Počas projektu boli vybudované dve digitalizačné pracoviská v SFÚ a v RTVS a bolo zdigitalizovaných 61 650 kultúrnych objektov (filmových, zvukových a zvukovo-obrazových objektov), čím sa podarilo naplniť hlavný cieľ projektu, ktorým bola digitalizácia audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Tento cieľ je v súčasnosti naďalej napĺňaný, nakoľko sa národný projekt nachádza v období trvalej udržateľnosti. Digitalizačné pracovisko vybudované v SFÚ sa stalo trvalou súčasťou jeho odborných pracovísk a vytvára komplexný funkčný a systémový celok s priamymi väzbami na celý proces uchovávania a sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky.

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
www.nsrr.sk / www.opis.gov.sk / www.informatizacia.sk


Kontakt: Michal Fricman, vedúci oddelenia Digitálna audiovízia
e-mail: michal.fricman@sfu.sk