Výpožičné, rešeršné a iné služby

Výpožičné, informačné, reprografické, digitalizačné alebo iné služby spojné so sprístupňovaním zbierok a fondov Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu sa riadia Výpožičným poriadkom pre sprístupňovanie filmových kópií audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu a so súvisiacim Cenníkom platených služieb a sadzobník poplatkov Národného filmového archívu . Služby knižnice sa riadia Knižničným a výpožičným poriadkom a služby archívu písomných prameňov tiež Bádateľským poriadkom.


Výpožičný poriadok NFA SFÚ

Loan Regulations NFA SFI

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov

Price List for Services and Fees

Objednávka filmu

Order of Film Loan


Kontakt:
Ivana Vargová
, tel.: + 421 2 5710 1524, 0917 437 100, e-mail: ivana.vargova@sfu.sk
Richard Kováčik, tel.: + 421 2 5710 1517, 0948 050 010, e-mail: richard.kovacik@sfu.sk