SK CINEMA

SK CINEMA je dlhodobý projekt integrovaného automatizovaného audiovizuálneho informačného systému, ktorý SFÚ realizuje od roku 2002 na základe koncepcie schválenej Ministerstvom kultúry SR. Je komplementárnou súčasťou projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR a úzko súvisí aj s národným projektom Digitálna audiovízia.

Informačný systém SK CINEMA je určený na spracovávanie, uchovávanie a prezentáciu informácií a poznatkov, ktoré sa získavajú, vytvárajú a využívajú pri práci jednotlivých oddelení SFÚ. Predmetom spracovania, prostredníctvom softvérových prostriedkov informačného systému, sú postupne všetky zbierky, fondy a artefakty v správe SFÚ, ako aj informácie a poznatky z oblasti slovenskej audiovizuálnej kultúry a kinematografického umenia s dôrazom na slovenské kinematografické diela a vytváranie Slovenskej národnej filmografie.

SFÚ v kontexte informačného systému SK CINEMA realizuje základný historický a odborný výskum a poskytuje podklady a materiály pre aplikovaný výskum v oblasti kinematografie a audiovízie a priamo spolupracuje na aplikovanom výskume (primárne zameranie na dejiny slovenskej kinematografie, výberovo na zahraničné kinematografie).

V procese spracovávania filmových, archívnych, dokumentačných a knižničných zbierok a fondov v správe SFÚ sa v rámci informačného systému SK CINEMA realizuje najmä základný historiografický výskum v audiovízii a odborné katalogizačné činnosti (hlavne filmografický, bibliografický, dokumentografický a archívny popis), ktorých výstupom sú záznamy začlenené na základe typu do jedného z nasledujúcich základných zdrojov/databáz: Slovenská filmová databáza, Katalóg SFÚ, Heslár SFÚ. Od 30. novembra 2013 sú databázy Slovenského filmového ústavu prístupné na internete prostredníctvom filmového portálu SK CINEMA, ktorý je v experimentálnej prevádzke a nájdete ho na adrese: www.skcinema.sk.


Kontakt: Mgr. Marián Hausner
tel.: + 421 2 5710 1504, e-mail: marian.hausner@sfu.sk