Knižné publikácie

Odbornú literatúru vydáva SFÚ od roku 1999 v štyroch samostatných edíciách. Hlavným zámerom zavedenej vydavateľskej stratégie je dosiahnuť súmerné pokrytie rôznorodých sfér kinematografie s využitím celého spektra odlišných spôsobov ich možnej reflexie. Edícia Orbis Pictus prináša monografie významných tvorcov z histórie slovenskej kinematografie. Ide o tradične koncipované monografické publikácie vo všeobecnosti založené na spojení biografického pohľadu na umelecký a tvorivý vývoj sledovanej filmárskej osobnosti v kontexte historickej epochy a jej umeleckého pôsobenia. Edícia Camera Obscura sa formou čitateľsky atraktívnych profilov usiluje podať plastický obraz života a diela súčasných, tvorivo stále aktívnych postáv slovenského a európskeho filmu. Edícia venovaná teoretickej filmologickej literatúre nesie označenie Camera Lucida a jej zloženie tvoria domáce, ale i zahraničné teoretické texty renomovaných autorov. Edícia Studium prináša texty určené najmä študentom vysokých škôl filmového a humanitného zamerania, ktoré však môžu byť rovnako prínosným zdrojom poznania pre tých, čo sa v rámci svojho štúdia zaoberajú filmom iba okrajovo. Významnú zložku vydavateľskej produkcie SFÚ predstavujú periodické a neperiodické faktografické publikácie. Jej trvalú a neoddeliteľnú súčasť tvorí Filmová ročenka, ktorej úlohou je v pravidelných ročných intervaloch komplexne mapovať dianie v slovenskej kinematografii. Skladbu titulov potom dopĺňajú ďalšie publikácie realizované v spolupráci s oddelením dokumentácie.

KATALÓG EDIČNEJ PRODUKCIE 1999 – 2020

Kompletná edičná produkcia SFÚ je dostupná na www.klapka.sk


Kontakt: Marián Brázda, vedúci edičného oddelenia
tel.: + 421 2 57 10 15 13, 0907 723 970, e-mail: marian.brazda@sfu.sk


Martin Kaňuch, redaktor
tel.: + 421 2 57 10 15 13, e-mail: martin.kanuch@sfu.sk