Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra SFÚ pozostáva z dvoch hlavných zložiek. Základnou organizačnou jednotkou pre oblasť ochrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva je Národný filmový archív, pre oblasť verejného prístupu ku kinematografickému umeniu a audiovizuálnemu dedičstvu je základnou organizačnou jednotkou Národné kinematografické centrum. Osobitnou zložkou organizačnej štruktúry SFÚ je kancelária Creative Europe Desk (CED) Slovensko.

Národný filmový archív SFÚ tvoria predovšetkým tri oddelenia: oddelenie filmového archívu, oddelenie dokumentácie a knižničných služieb a oddelenie mediatéky. Oddelenie filmového archívu vykonáva archívnu činnosť – uchováva, odborne ošetruje a katalogizuje slovenské a vybrané zahraničné filmy, uskutočňuje však tiež akvizičnú činnosť zameranú na rozširovanie rozsahu spravovaných archívnych zbierok. V tejto súvislosti poskytuje tiež súčinnosť pri uplatňovaní depozitnej povinnosti, ktorú ukladá výrobcom audiovizuálnych diel Audiovizuálny zákon. Verejnosti sprístupňuje archivovane diela požičiavaním filmových kópií, prostredníctvom študijných projekcií a formou DVD vydávaných edičným oddelením SFÚ. V neposlednom rade oddelenie  plní povinnosti SFÚ vyplývajúce z jeho členstva v Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF) a v zmysle zásad tejto organizácie popularizuje aj významné diela svetovej kinematografie. Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb sústreďuje, spracováva a sprístupňuje listinné, grafické, fotografické a iné zbierkové predmety, knižničné dokumenty – odbornú filmovú literatúru, periodické publikácie, scenáre audiovizuálnych diel, tlačené alebo elektronické katalógy a multimediálne diela súvisiace s filmovým umením. Okrem toho vykonáva  akvizičnú a dokumentačnú činnosť, monitoruje tlačové výstupy a tvorí z nich bibliografické súpisy. Zároveň je odborným garantom napĺňania databáz informačného systému SK CINEMA. Oddelenie mediatéky využíva rozmnoženiny slovenských a výbraných zahraničných  diel na študijné, osvetové a vzdelávacie účely. Zabezpečuje tiež  získavanie rozmnoženín slovenských audiovizuálnych diel od tretích osôb, ktoré sú tieto rozmnoženiny povinné poskytovať Slovenskému filmovému ústavu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Národné kinematografické centrum SFÚ tvoria oddelenie filmových podujatí, edičné oddelenie a Audiovizuálne informačné centrum. Sústreďuje a poskytuje komplexné informácie a služby súvisiace so slovenskou kinematografiou, prezentáciu slovenských filmov v domácom prostredí i v zahraničí, podporu podujatí so zahraničným filmom na Slovensku, ako aj vydávanie všeobecných a odborných filmologických publikácií v rámci edičnej činnosti SFÚ. Oddelenie filmových podujatí spoluorganizuje prehliadky slovenských filmov v rámci filmových podujatí na Slovensku a v zahraničí, je komunikačným partnerom pre organizátorov filmových festivalov a prehliadok so záujmom o uvedenie slovenskej filmovej produkcie. Edičné oddelenie realizuje činnosti spojené s vydávaním odbornej literatúry, DVD nosičov so slovenskými filmami, filmových časopisov Film.sk a Kino-Ikon a v neposlednom rade rôznych propagačných materiálov zameraných na prezentáciu vlastných aktivít inštitúcie, ako aj slovenskej kinematografie a audiovizuálneho prostredia. Audiovizuálne informačné centrum vytvára kontakty so zahraničnými inštitúciami a poskytuje im prístup k relevantným informáciám z oblasti slovenského kinematografického a audiovizuálneho prostredia, zhromažďuje, spracúva a distribuuje informácie, ktoré sú určené odborníkom z oblasti slovenskej kinematografie / audiovízie v domácom i zahraničnom prostredí.

Schéma organizačnej štruktúry