Generálnym riaditeľom Slovenského filmového ústavu sa opätovne stal Peter Dubecký

Generálnym riaditeľom Slovenského filmového ústavu sa opätovne stal Peter Dubecký
28. apríla 2023
PDF

Dňa 27. apríla 2023 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Po verejnom vypočutí sa ním stal Peter Dubecký, jeho doterajší riaditeľ, ktorý sa o tento post uchádzal s projektom riadenia a rozvoja SFÚ. Voľba sa konala na základe ustanovení zákona č. 40/2015 Z.z. (zákon o audiovízii) a rokovacieho poriadku Rady SFÚ.


TS / 28. apríl 2023

Výberové konanie a voľba generálneho riaditeľa SFÚ na funkčné obdobie päť rokov sa uskutočnili na základe verejného vypočutia a predloženého projektu riadenia SFÚ. Do výberového konania sa prihlásil jeden kandidát, ktorého vypočula Rada SFÚ, menovaná ministerkou kultúry v zložení predseda Ondrej Šulaj, podpredsedníčka Marta Franková, a členovia Oľga Davalová, Dušan Dušek a Peter Maráky. Funkčné obdobie nového generálneho riaditeľa začne plynúť od 2. júna 2023.

Peter Dubecký bol zvolený do funkcie generálneho riaditeľa na svoje druhé funkčné obdobie v zmysle zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rada SFÚ ho jednomyseľne zvolila v tajnom hlasovaní. Do výberového konania sa prihlásil s projektom riadenia a rozvoja SFÚ Obnova – kontinuita – rozvoj. Za hlavné úlohy nasledujúceho obdobia považuje obnovu chodu pracovísk zasiahnutých požiarom v digitalizačnom pracovisku SFÚ v priestoroch Kina Lumière, zachovanie kontinuity vo všetkých oblastiach pôsobenia SFÚ, rozvoj a zvyšovanie kvality realizovaných činností a zabezpečenie strategických priorít. Strategickou prioritou SFÚ je podľa neho kontinuálne pokračovanie digitalizácie audiovizuálneho dedičstva SR, ktorej nevyhnutným predpokladom je projekt jeho systematickej obnovy. Digitalizáciu považuje za významný krok smerom k sprístupňovaniu a prezentácii audiovizuálneho dedičstva na Slovensku aj v zahraničí. V súlade so Stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu do roku 2030 chce Dubecký naďalej profilovať SFÚ ako modernú, dobre spravovanú, rešpektovanú a zodpovednú inštitúciu s transparentným hospodárením.

Rada SFÚ dostala jediný projekt uchádzača o generálneho riaditeľa. Projekt Petra Dubeckého bol rozsiahly a mapoval kritickú situáciu, ktorá vznikla počas požiaru digitalizačného pracoviska v priestoroch Kina Lumière. Vo svojom projekte načrtol konsolidáciu tejto situácie, perspektívu ďalšieho rozvoja inštitúcie a dal nový význam aktivitám, ktoré súvisia s propagáciou slovenského filmu v zahraničí a zachovaním nášho kultúrneho dedičstva formou archivácie a digitalizácie slovenských filmov,“ uviedol po skončení voľby generálneho riaditeľa predseda Rady SFÚ Ondrej Šulaj. „Rada SFÚ po vypočutí konštatovala, že Peter Dubecký je človek, ktorý by mal pokračovať v tejto funkcii. Pozná situáciu a vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu v SFÚ sa vie orientovať v tejto problematike. Dokáže motivovať a usmerniť zamestnancov tak, aby inštitúciu zveľaďovali a celá filmárska obec bola spokojná s tým, ako sa nakladá s jej dedičstvom.“

Počas doterajšieho pôsobenia Petra Dubeckého vo funkcii generálneho riaditeľa sa SFÚ podarilo získať dôležité postavenie v kontexte slovenskej kultúry, ústav sa stal rešpektovanou inštitúciou doma aj v medzinárodnom audiovizuálnom prostredí. Jeho doterajšie pôsobenie na poste generálneho riaditeľa hodnotia pozitívne aj odborníci z audiovizuálneho prostredia ako obdobie, kedy sa podarilo SFÚ stabilizovať a rozvinúť dlhodobé projekty na uchovanie a prezentáciu slovenskej kinematografie.

Peter Dubecký je držiteľom viacerých ocenení. Zlatú medailu AMU získal za dlhoročné zásluhy o česko-slovenskú vzájomnosť v oblasti kinematografie, Cenu Kristián za dlhodobú propagáciu českej kinematografie a rozvoj česko-slovenských kinematografických vzťahov. Je tiež držiteľom výročnej ceny Asociácie slovenských filmových klubov za prínos kinematografii a klubovému hnutiu a v januári 2013 bol za svoje aktivity nominovaný na Cenu Krištáľové krídlo. Pôsobí aj vo viacerých profesijných organizáciách. Je členom prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, viceprezidentom Slovenskej asociácie producentov v audiovízii, spoluzakladateľom a predsedom výkonného výboru Asociácie slovenských filmových klubov, členom Vedeckej a umeleckej rady Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a ďalších. Je tiež prezidentom Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest a členom medzinárodných porôt na mnohých domácich a zahraničných filmových festivaloch. Do pozície generálneho riaditeľa SFÚ bol znovuzvolený v čase, keď si inštitúcia pripomína 60. výročie svojho vzniku.

Viac informácií o SFÚ a jeho činnosti nájdete na oficiálnej stránke inštitúcie

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 5710 1542, simona.notova@sfu.sk