Vyšla rozsiahla publikácia o filmovej kultúre a propagande Slovenského štátu

Vyšla rozsiahla publikácia o filmovej kultúre a propagande Slovenského štátu
10. júna 2024
PDF

Publikácia Máme svoj film! s podtitulom Slovenská filmová kultúra a propaganda 1939 – 1945 je výsledkom viac ako desaťročnej výskumnej práce filmovej historičky Petry Hanákovej.  Ide o prvú vyčerpávajúcu monografiu tohto obdobia, s krátkymi exkurzami do rokov pred i po vojne. Text publikácie bohato ilustrujú dobové fotografie a dopĺňajú vzácne archívne dokumenty. Kniha je už v predaji, oficiálny krst bude mať na 30. medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach, ktorý sa uskutoční v termíne od 21. do 28. júna.

Publikácia Máme svoj film! podáva obraz filmovej kultúry vojnových čias. Autorka Petra Hanáková ju nepísala chronologicky, jej kniha vznikla ako súbor štúdií na konkrétne, čiastkové témy, ktoré spracovala do výslednej monografie. „Koncipovanie knihy na základe prípadových štúdií svedčí na jednej strane o procesuálnom, časozbernom vzniku práce, no tiež o progresívnom stave poznania, ktoré sa spúšťaním výskumných sond prehlbovalo a vyjasňovalo,“ hovorí Hanáková v úvode publikácie. Podľa nej „navyše ide o obdobie, ktoré neumožňuje plnohodnotné či definitívne ´zmapovanie terénu´. O období Slovenského štátu a jeho filmovej kultúre sa nedá písať od ´A po Z´, sledovať ho presne od 14. marca 1939 až do konca vojny. Mnohé okolnosti aj v oblasti filmu vývoj predchádzali, diali sa teda už počas autonómie, alebo ešte po vojne doznievali. Niektoré situácie, mená, problémy, filmy sú známe, archívne odkryté a plnohodnotne rekonštruova(teľ)né. Iné prakticky nedohľadateľné – nateraz alebo len zatiaľ nepoznateľné. Ďalšie je zase možné len tušiť a vyhodnocovať, ak nie vyslovene fabulovať, len čisto hypoteticky.“

Kniha pozostáva z pätnástich kapitol, v ktorých Hanáková skúma filmovú kultúru z rôznych perspektív, vybrané kapitoly obsahujú aj cenné prílohy v podobe rôznych dokumentov. Úvodná kapitola je venované kinematografii Slovenského štátu a vychádza z Hanákovej monografie o Paľovi Bielikovi, na záver sa autorka venuje povojnovým previerkam filmárov. V samostatných kapitolách ďalej publikuje profil generálneho manažéra monopolnej filmovej spoločnosti Nástup Pavla Čambalu alebo filmového režiséra a redaktorka Ivana J. Kovačeviča, ďalej približuje dlhometrážny Kovačevičov armádny opus Od Tatier po Azovské more (1942) či na inom mieste rozoberá genézu nedokončeného projektu Hanka sa vydáva (1944). Skúma tiež protičeskú agendu slovenského filmu, katolícku cenzúru, sovietske filmy v Povstaní či distribučnú politiku importovaných filmov, ktorú v knihe reprezentuje kapitola o nemeckom filme v slovenských kinách.

Publikácia Máme svoj film! je prvou samostatnou monografiou venovanou filmovej kultúre v rokoch 1939 – 1945, s krátkymi exkurzami do rokov pred týmto vročením (1938) i po ňom (1945 – 1948). „Hoci viacero autorov sa tomuto obdobiu už v minulosti venovalo, išlo o práce tesnejšie naviazané na filmový materiál – na samotné filmy a ich tvorcov, teda práce užšie filmologické. Zameranie mojej knihy je kontextuálnejšie, jej perspektíva je širšia i hlbšia zároveň, skôr kulturologická. I preto bude reč vyslovene o ´filmovej kultúre´ či o kinematografii v najširšom zmysle slova,“ hovorí Hanáková. Metodologicky kniha vyhodnocuje impulzy novej filmovej histórie či kritickej historiografie. Film skúma v širšom kultúrnom a recepčnom rámci. Preto sa nevenuje len filmom a ich tvorcom, ale aj inštitucionálnemu zázemiu filmu, propagande a cenzúre, skladbe a podmienkam kinoprojekcie, diváctvu či marketingovým politikám. Kniha odpovedá na otázky: čím všetkým bola slovenská kinematografia v období Slovenského štátu, o čo v tomto období prišla a čo získala, ale aj akú úlohu v širšom kontexte vtedajšej kultúry zohrávala, koho záujmy reprezentovala, čomu pomáhala i škodila a kto pomáhal či škodil jej, vďaka čomu môže byť zaujímavá nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre laických čitateľov.

Publikáciu Máme svoj film! s podtitulom Slovenská filmová kultúra a propaganda 1939 – 1945 vydal Slovenský filmový ústav, vyšla na 423 stranách. V publikácii je množstvo dobových fotografií a archívnych materiálov a má bohatý poznámkový aparát. Hanáková využívala rôznorodé zdroje, zväčša unikátne, ktoré pochádzajú zo štátnych, regionálnych alebo iných špecializovaných archívov, múzeí či knižníc. Publikáciu si je možné zakúpiť za 39,90 eur v predajni a na e-shope SFÚ Klapka.sk a vo vybraných kníhkupectvách. Krst publikácie sa uskutoční na MFF Art Film v Košiciach v nedeľu 23. júna o 14.30 hod. Súčasťou prezentácie knihy bude aj projekcia troch filmov zo sledovaného obdobia, a to Trvalé svetlá (1940) Ivana J. Kovačeviča, V bielom raji (1943) Eugena Mateičku a Na ostrove kormoránov (1944/1946) Paľa Bielika.

Publikácia Máme svoj film! na e-shope Klapka.sk.

Vydanie publikácie finančne podporil Audiovizuálny fond.

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 5710 1542, simona.notova@sfu.sk