Rada Slovenského filmového ústavu má nové zloženie, jej predsedom sa stal Ondrej Šulaj

Rada Slovenského filmového ústavu má nové zloženie, jej predsedom sa stal Ondrej Šulaj
30. júna 2020
PDF

Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) od 8. júna 2020 pracuje v novom zložení, jej dvoch nových členov vymenovala ministerka kultúry SR Natália Milanová. Členovia rady si na svojom prvom stretnutí 24. júna 2020 zvolili spomedzi seba predsedu, stal sa ním prof. Ondrej Šulaj. Orgánmi SFÚ sú Rada SFÚ, generálny riaditeľ a komisia pre audiovizuálne dedičstvo.


TS / 30. jún 2020

Rada SFÚ má päť členov, v súčasnosti jej členmi sú JUDr. Marta Franková a JUDr. Oľga Davalová zo sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR, PhDr. Peter Maráky a dvaja noví členovia prof. Ondrej Šulaj a prof. Dušan Dušek. Členovia rady na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba zvolili za predsedu prof. Ondreja Šulaja, podpredsedníčkou rady sa stala JUDr. Marta Franková. Členov rady vymenúva a odvoláva ministerka kultúry SR.

Rada SFÚ je orgán dohľadu, dohliada na dodržiavanie poslania a činností vyplývajúcich SFÚ zo zákona o audiovízii. Dohliada tiež na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami SFÚ a na nakladanie s majetkom štátu v správe SFÚ. Volí a odvoláva generálneho riaditeľa, schvaľuje dlhodobé plány, návrh rozpočtu a koncepcie rozvoja SFÚ.

Rada SFÚ bola po prvýkrát konštituovaná na základe zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) účinného od 1. januára 2008, v súlade so štatútom SFÚ vydaným ministrom kultúry SR s účinnosťou od 1. februára 2008. V minulosti jej členmi boli PhDr. Jozef Heriban, Mgr. Peter Jaroš, Mgr. Petra Kolevská, Mgr. art. Miloslav Luther, prof. Martin Šmatlák, Ing. František Gyárfáš PhD., Mgr. Miroslav Ulman, Ing. Helena Würflová, prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., prof. Martin Šulík, ArtD., prof. Marek Leščák, ArtD.

Uznesenia Rady SFÚ sú zverejnené na internetovej stránke SFÚ

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk