SFÚ v roku 2021 hospodáril so ziskom a najviac skloňoval Siakeľovho Jánošíka
26. apríla 2022
PDF

 „Rok 2021 môžeme komplexne zhodnotiť ako ťažký a neštandardný z dôvodu pandémie koronavírusu, ktorá zasiahla do plánovaných projektov a činností SFÚ,“ hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ), keď sa obracia za rokom 2021 v jedinej štátnej inštitúcii na Slovensku, ktorá sa komplexne zaoberá filmom a kinematografiou. Napriek zložitým podmienkam však činnosti SFÚ neboli prerušené a inštitúcii sa opäť podarilo dosiahnuť zlepšený hospodársky výsledok. Rok 2021 bol pre SFÚ výnimočný najmä tým, že sa niesol v znamení osláv storočnice slovenskej kinematografie.


TS / 26. apríl 2022

Sto rokov slovenskej kinematografie pripomenulo viacero špeciálnych podujatí

V minulom roku uplynulo sto rokov od vzniku prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík (1921) režiséra Jaroslav Siakeľa. SFÚ si túto skutočnosť pripomínal počas celého roka množstvom špeciálnych podujatí. Na Art Film Feste v Košiciach sa uskutočnila pri príležitosti premietania Siakeľovho filmu svetová premiéra hudobnej kompozície gitaristu Davida Kollara. V Kine Lumière v Bratislave film sprevádzal David Kollar spolu so svetoznámym džezovým trubkárom Erikom Truffazom a hudobným producentom Tomášom Mutinom. Na festivale Viva Musica! Festival sa o živý hudobný sprievod filmu postaral huslista a aranžér Stano Palúch a na slávnostnej projekcii filmu v Blatnici, rodnej obci bratov Siakeľovcov, premietanie filmu sprevádzala na klavíri Karin Sarkisjan. Jánošík Jaroslava Siakeľa sa premietal aj na mnohých podujatiach v zahraničí a vďaka veľkému záujmu sa stal v minulom roku najviac uvádzaným filmom zo zbierok SFÚ za hranicami našej krajiny.

Pri príležitosti storočnice SFÚ vydal DVD Jánošík (1921/1975), obsahujúce ozvučenú rekonštruovanú verziu filmu, ktorú v roku 1975 dramaturgicky a režijne pripravil Ivan Rumanovský. Bonusom nosiča je dokumentárny film Jaroslav Siakeľ na Slovensku (1982). Farebné torzo filmu Jánošík, ktoré predstavuje historický materiál nevyčísliteľnej hodnoty, spolu s prvými filmovými záznamami Eduarda Schreibera na Slovensku z rokov 1908 až 1910 pre rozsah poškodenia spracovali filmové laboratóriá L’Immagine Ritrovata v talianskej Bologni, špecializujúce sa na reštaurovanie a konzervovanie filmov aj z obdobia ranej kinematografie.

Vlani vyšla aj publikácia Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry. Ide o súbor textov významných predstaviteľov audiovizuálnej kultúry, venovaných prvému slovenskému hranému filmu aj opakovaným návratom k téme Jánošíka v priebehu celých dejín slovenskej kinematografie i spoločnosti. Pri príležitosti stého výročia slovenskej kinematografie vznikol celoročný projekt Abecedár slovenského filmu, ktorý prostredníctvom hesiel zoradených podľa písmen abecedy upozorňuje na najcharakteristickejšie fenomény a udalosti slovenskej kinematografie. Súčasťou projektu sú projekcie s lektorským úvodom v Kine Lumière a výstupom bude zborník textov od autorov jednotlivých hesiel. Vyvrcholením osláv storočnice slovenského filmu sa na konci roka 2021 stala anketa Film.sk – slovenský film storočia, v ktorej jedenásť filmových vedcov a kritikov zostavilo rebríček TOP 20 zo všetkých slovenských celovečerných filmov pre kiná z rokov 1921 až 2020. Na vrchole rebríčka sa umiestnila snímka Dušana Hanáka 322 z roku 1969, kompletné výsledky ankety boli zverejnené v januárovom čísle Film.sk 1/2022.

Zlepšený hospodársky výsledok dosiahol SFÚ napriek zložitej ekonomickej situácii

Aj napriek pandémii SFÚ aktívne napĺňal poslanie a úlohy, ktoré mu vyplývali zo zákona o audiovízii, z plánu činnosti, z kontraktu so zriaďovateľom, v súlade s účelovými dotáciami a zabezpečil vyrovnané čerpanie rozpočtu. Hospodárenie bolo podobne ako v predchádzajúcich obdobiach pozitívne, hoci sa ho dotkli predovšetkým dôsledky protipandemických opatrení a pokles tržieb z premietania.

Celkové náklady inštitúcie vlani predstavovali sumu 6 222 963,85 eur, celkové výnosy boli 6 246 323,31 eur. Organizácia dosiahla zlepšený výsledok hospodárenia v sume 23 359,46 eur. Tento výsledok sa podarilo docieliť  prekročením upraveného plánu vlastných výnosov, predovšetkým pri tržbách zo zhodnocovania práv výrobcu k slovenským filmom, ale aj dôslednou realizáciou úsporných opatrení, a to aj napriek tomu, že v porovnaní s rokom 2020 bol príspevok MK SR na činnosť inštitúcie v roku 2021 nižší o desať percent.

Rozpočet SFÚ celkovo tvoria štyri základné zdroje, a to štátny príspevok, výnosy z vlastnej činnosti, príspevok Európskej únie na činnosť kancelárie Creative Europe Desk i dotácie Audiovizuálneho fondu, o ktoré sa SFÚ môže uchádzať od roku 2012. V minulom roku SFÚ žiadal o podporu na sedem projektov, všetky boli podporené bez pripomienok. V roku 2021 v SFÚ prebiehal audit činnosti a hospodárenia kancelárie Creative Europe Desk Slovensko za rok 2020 pre Európsku úniu, ktorá sa na ročných nákladoch kancelárie podieľa v objeme 50 percent. Audit bol uzavretý bez zistenia nedostatkov.

Projekty na obnovu a záchranu audiovizuálneho dedičstva pokračovali bez prestávky

Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie realizuje SFÚ od roku 2006. V auguste minulého roka SFÚ predložil MK SR návrh aktualizácie projektu na ďalšie obdobie rokov 2022 až 2024 ako podklad na rokovanie vlády SR. Cieľom aktualizácie je pokračovanie úloh súvisiacich s ochranou audiovizuálneho dedičstva s ohľadom na aktuálny stav a vývoj technológií. Technologicky najkomplikovanejšiu oblasť prác tvorí obnova fondu dlhometrážnych filmov. Procesom kompletnej laboratórnej obnovy v roku 2021 prešlo 18 farebných dlhometrážnych hraných filmov a 1 čiernobiely dlhometrážny hraný film. V projekte bolo dokončených aj 5 farebných dlhometrážnych hraných titulov, ktorých výroba bola rozpracovaná ešte v roku 2020 a kompletne ukončená v preklenovacom období 2020/2021 v marci minulého roka. Z fondu farebných a čiernobielych krátkometrážnych a stredometrážnych dokumentárnych filmov prešlo procesom kompletnej laboratórnej obnovy 62 zaradených titulov, 24 titulov zostalo rozpracovaných a kompletne boli ukončené v preklenovacom období 2021/2022 v marci tohto roka. Zrealizovala sa aj kompletná obnova a záchrana 9 krátkometrážnych spravodajských filmov z fondu Filmová kronika. Podstatou projektu je dlhodobé zamedzenie zhoršovania stavu archívneho kinematografického fondu SFÚ a jeho obnova.

Dlhodobo nastavené je aj spracovávanie archívnych, dokumentačných, knižničných zbierok a fondov SFÚ. Vlani sa pokračovalo napríklad v spracovávaní rozsiahleho fondu Slovenská filmová tvorba Koliba (SFT), ale aj osobných fondov Ivana Rumanovského, Damiana Vizára, Gizely Mihálikovej, Štefana Uhra, Jána Šudu, Vladimíra Zimmera, Štefana Vraštiaka  a Júliusa V. Trebišovského. Databázy SFÚ sa vytvárajú prostredníctvom Projektu informačného systému audiovizuálneho dedičstva SK CINEMA, ktorý SFÚ realizuje od roku 2002 a dáta v ňom sprístupňuje verejnosti. Vďaka nepretržitému napĺňaniu počet záznamov vlani narástol o 29 721 záznamov, čo aktuálne predstavuje celkový počet 654 520 záznamov vo všetkých databázach SK CINEMA. Stúpol aj počet vyhľadávaní na internetovej stránke projektu www.skcinema.sk. Ide o najdôležitejší relevantný verejne dostupný zdroj o slovenskej audiovízii.

V polovici minulého roka sa skončilo päťročné obdobie udržateľnosti národného projektu Digitálna audiovízia, ktorý SFÚ realizoval od roku 2011. Celkový počet zdigitalizovaných filmových objektov v národnom projekte a jeho udržateľnosti  je 1 380 (to predstavuje rozsah viac ako 1 petabyte dát). Digitalizácia audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky pokračuje nevyhnutne naďalej aj po skončení udržateľnosti národného projektu, pričom vlani sa zdigitalizovalo 71 filmových objektov.

Súčasná aj klasická kinematografia sa úspešne prezentovali až v 47 krajinách sveta

Pandémia neprerušila prezentačné činnosti slovenskej kinematografie, po roku skúseností sa aj vlani mnohé z podujatí konali online, hybridne alebo v náhradných termínoch. Z kľúčových podujatí sa hneď skraja roka uskutočnili dve, a to Medzinárodný festival krátkych filmov Clermont-Ferrand s Filmovým trhom krátkych filmov a MFF Berlín s filmovým trhom European Film Market. Na oboch sa slovenská kinematografia prezentovala v online stánku Central European Cinema. SFÚ mal virtuálny pavilón aj na medzinárodnom trhu animovaných filmov MIFA, ktorý sa konal popri MF animovaných filmov Annecy. Minuloročný MFF Cannes spojený s filmovým trhom Marché du Film sa konal naživo v presunutom letnom termíne, no vzhľadom na neistý vývoj pandemickej situácie sa zástupcovia SFÚ trhu zúčastnili bez tradičného prezentačného pavilónu.

Výrazné zastúpenie slovenskej kinematografie zabezpečil SFÚ na MFF v Karlových Varoch vrátane programu pre filmových profesionálov KVIFF Eastern Promises. Z domácich podujatí SFÚ participoval na MFF Febiofest, kde zabezpečoval prezentáciu slovenskej kinematografie na Industry Days, a na Art Film Feste v Košiciach. Vzhľadom na pandémiu sa online prostredníctvom platformy Kino doma uskutočnila v zredukovanej podobe aj bilančná prehliadka Týždeň slovenského filmu.

Vlani sa SFÚ ako organizátor, spoluorganizátor či partner podieľal na 91 podujatiach v 47 krajinách sveta a na 15 domácich podujatiach. Uviedol celkovo 137 dlhometrážnych a 99 krátkometrážnych slovenských filmov. Najviac uvádzaným filmom zo zbierok SFÚ doma a v zahraničí bola v roku 2021 snímka Jánošík (1921) Jaroslava Siakeľa v nadväznosti na sté výročie jej vzniku. Medzi  súčasnými slovenskými filmami viedol v počte projekcií doma i v zahraničí film Biela na bielej (2020) Viery Čákanyovej, nasledovala ho Cenzorka (2021) Petra Kerekesa a animované filmy Myši patria do neba (2021) Denisy Grimmovej a Jana Bubeníčka a Moja afganská rodina (2021) Michaely Pavlátovej. Na podporu slovenskej kinematografie v zahraničí SFÚ vydal viacero katalógov pripravovaných filmov v anglickom jazyku.

Filmy zo SFÚ sú dostupné v kinách, v televízii, na VoD i na streamovacích platformách

Jednou zo základných činností SFÚ z hľadiska príjmov je licencovanie slovenských filmov zo zbierok SFÚ. Rok 2021 bol z tohto hľadiska úspešný aj napriek tomu, že v predchádzajúcom roku si vysielatelia zakúpili audiovizuálne diela vo väčšom množstve a na dlhšie licenčné obdobia vopred. Licencovanie TOP filmov, ktoré tvoria predovšetkým rozprávky a filmy umiestnené v rebríčkoch najsledovanejších filmov, sa od roku 2017 realizuje formou obchodnej verejnej súťaže. Vlani sa uskutočnili dve výzvy s licenčným konaním celkovo na 27 filmov. Spolu sa licencovalo 17 titulov, pričom 11 filmov získala RTVS, 4 TV Markíza a 2 TV JOJ.

Vlani sa uzavreli zmluvy na vysielanie celovečerných hraných filmov s RTVS, TV Markíza, TV JOJ, Českou televíziou, televíziou NOVA a CS FILM, TA3 naďalej vysielala týždenníky Týždeň vo filme. Celkovo sa vlani podarilo licencovať na televízne vysielanie 68 filmov, sprístupňovali sa aj formou VoD na platformách otta, VOYO, DAFilms či v službách NETFLIX, ITunes, Starmax, O2 TV a ďalších. Prostredníctvom platformy DAFilms Europe, DAFilms