Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu
24. apríla 2023
PDF

Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) podľa § 24 ods. 5 zákona č. 40/2015 Z.z. (zákon o audiovízii) a podľa príslušných ustanovení Rokovacieho poriadku rady SFÚ vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ. Výberové konanie a voľba generálneho riaditeľa SFÚ na funkčné obdobie 5 rokov sa uskutoční na základe verejného vypočutia.


TS / 24. apríl 2023

Do funkcie generálneho riaditeľa SFÚ možno zvoliť len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá spĺňa všeobecné predpoklady na výkon funkcie určené v § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Za osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami sa považuje fyzická osoba, ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe v riadiacej funkcii a získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti audiovízie, alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom odbore a má aj odbornú prax najmenej päť rokov v oblasti audiovízie.

Rada týmto zverejňuje výzvu na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ.

Písomnú prihlášku kandidáta so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s viditeľne označeným nápisom „VOĽBA GENERÁLNEHO RIADITEĽA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 81109 Bratislava alebo osobne na sekretariát SFÚ v sídle na uvedenej adrese (2. poschodie) do 11. 4. 2023.

Rozhoduje dátum poštovej podacej pečiatky, v prípade osobného doručenia rozhoduje dátum podacej pečiatky SFÚ. Osobne je možné prihlášku doručiť najneskôr do 16:00 hod. uvedeného dňa. Na neúplné prihlášky ani na prihlášky odovzdané na poštovú prepravu alebo podané SFÚ osobne po určenej lehote rada nebude prihliadať.