Audiovizuálny fond

Základné informácie

Audiovizuálny fond (AVF) vykonáva podpornú činnosť od roku 2010. Ako samostatná verejnoprávna inštitúcia zriadená osobitným zákonom je hlavným zdrojom finančnej podpory audiovízie v Slovenskej republike. Jeho cieľom je podporovať všetky súčasti procesu filmovej tvorby, produkcie aj distribúcie, kiná, filmové festivaly, vzdelávanie, odborný výskum, edičné aktivity a technologický rozvoj. Prijímateľmi podpory z fondu sú subjekty registrované a aktívne pôsobiace na Slovensku.

V roku 2022 fond podporil viac ako 350 projektov v celkovej sume 9,9 mil. eur v rámci schém podpory audiovizuálnej kultúry pre vývoj, produkciu, distribúciu, kiná, výskum, vydavateľstvo a vzdelávanie. V programe na podporu audiovizuálneho priemyslu na základe 33 % vratiek fond v roku 2022 podporil filmové projekty celkovou sumou viac ako 7,5 mil. eur. Minimálna hranica oprávnených výdavkov pre program cash rebate je 300 000 eur (celovečerné televízne seriály), 100 000 eur (hrané filmy, dokumentárne seriály) alebo 50 000 eur (dokumentárny film, animovaný film alebo seriál) počas 3 rokov od registrácie projektu. Výdavky by mali byť uhradené za produkciu filmového projektu na Slovensku.

Financie fondu sú založené na kombinácii dotácií zo štátneho rozpočtu – minimálne 6 mil. eur ročne na podporu audiovizuálnej kultúry, mimoriadnej štátnej dotácie na podporu audiovizuálneho priemyslu a príspevkov iných súkromných alebo verejných subjektov (televíznych vysielateľov, kín, distribútorov, poskytovateľov retransmisie, VoD platforiem).

Rozpočet fondu na podporu audiovizuálnej kultúry

Priemerná ročná podpora 2016 – 2022 (štandardné granty pre audiovizuálnu kultúru) = 10,0 mil. eur, odhadovaná podpora 2023 = 8,0 mil. eur.

V rokoch 2016 – 2022 predstavovala celková podpora z fondu vo forme hotovostného rabatu 17,5 mil. eur. Maximálny limit vratiek nie je stanovený. Na rok 2023 je celkový odhad rozpočtu 49,5 mil. eur.

Programy a podprogramy na rok 2024

Program 1: Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel
Podprogram 1.1: Hrané audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
Podprogram 1.2: Dokumentárne audiovizuálne diela s väčšinovým tvorivým aj producentským podielom slovenského producenta
Podprogram 1.3: Animované audiovizuálne diela
Podprogram 1.4: Školské a krátkometrážne audiovizuálne diela
Podprogram 1.5: Produkcia koprodukčných hraných alebo dokumentárnych kinematografických diel s menšinovým tvorivým a producentským podielom slovenského koproducenta a s celkovým časovým rozsahom diela viac ako 40 minút

Program 2: Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti
Podprogram 2.1: Distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel
Podprogram 2.2: Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v Slovenskej republike
Podprogram 2.3: Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela

Program 3: Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry
Podprogram 3.1: Edičná činnosť
Podprogram 3.2: Odborný výskum a sprístupňovanie odborných informácií
Podprogram 3.3: Odborné vzdelávanie a profesionálna príprava

Program 4: Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike
Podprogram 4.1: Obstaranie alebo obnova premietacej digitálnej technológie D-cinema podľa štandardov DCI
Podprogram 4.2: Digitalizácia kín technológiou E-cinema HD
Podprogram 4.3: Modernizácia vybavenia digitalizovaných kín
Podprogram 4.4: Rozvoj technológií určených na realizáciu alebo na sprístupňovanie audiovizuálnych diel v Slovenskej republike a podpora sprístupňovania audiovizuálnych diel prostredníctvom online platforiem s dôrazom na slovenské diela
Podprogram 4.5: Projekty zamerané na marketingové stratégie a inovatívne formy komunikácie kina a na rozvoj a vzdelávanie publika

Program 5: Podpora audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike

Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2023

70% program 1: vývoj, tvorba a produkcia audiovizuálnych diel – hrané, dokumentárne, animované, školské, koprodukcie s menšinovou účasťou slovenského subjektu,
20% program 2: distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel, festivaly a iné podujatia, podpora návštevnosti na slovenské filmy
4% program 3: výskum, vzdelávanie a edičná činnosť,
6% program 4: technologický rozvoj – digitalizácia a modernizácia kín, rozvoj audiovizuálnych technológií.

Minimálna miera povinného spolufinancovania žiadateľom z celkového rozpočtu projektu

10% – vývoj a produkcia audiovizuálnych diel,
20% – diela pre TV vysielanie, festivaly a iné podujatia 
50% – minoritné koprodukcie, technologický rozvoj
5% – ostatné projekty

Maximálna suma podpory na jeden projekt 2024

Vývoj – suma dotácie je určená ako jednotková suma pre jednotlivé
typy audiovizuálnych diel so zmluvne určenými vecnými výstupmi (od 11 tis. do 49,5 tis. eur)
Produkcia – 1,2 mil. eur
Minoritná koprodukcia – 165 tis. eur
Distribúcia – suma dotácie je určená ako jednotková suma podľa počtu predaných vstupeniek (od 2 tis. do 5 tis. eur)
Prezentácia – 100 tis. eur
Festival – 250 tis. eur
Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť – 50 tis. eur
Technologický rozvoj – 50 tis. eur
Individuálne štipendium – 5 tis. eur

Termíny uzávierok na rok 2024

Produkcia: 12. 2. a 9. 9.
Vývoj: 25. 3. a 7. 10.
Prezentácia: 15. 1. – 25. 11. (priebežne)
Distribúcia: 15. 1. – 25. 11. (priebežne)
Festivaly: 4. 12. 2023
Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela: 22. 4.
Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť: 25. 3. a 9. 9.
Modernizácia kín a rozvoj technológií: 25. 3. a 9. 9.
Podpora audiovizuálneho priemyslu: priebežne

Podporené projekty 2022

V roku 2022 Audiovizuálny fond registroval 92 projektov na podporu audiovizuálneho priemyslu a prijal celkom 521 žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry. Z nich bolo 345 (66 %) podporených celkovou sumou viac ako 10,6 mil. eur.

 druh projektupočet žiadostípožadovaná sumapočet podporených projektovpridelená suma
hrané filmy10516 366 246 eur444 941 000 eur
dokumentárne filmy943 620 652 eur40938 000 eur
animované filmy291 567 083 eur18806 800 eur
školské filmy24278 322 eur1856 000 eur
minoritné koprodukcie332 504 858 eur151 040 000 eur
distribúcia a prezentácia1561 460 297 eur1211 042 900 eur
festivaly20762 355 eur15489 500 eur
podpora návštevnosti slovenských filmov43184 303 eur43184 303 eur
vzdelávanie, výskum, edičná činnosť34329 276 eur27231 375 eur
modernizácia kín a technologický rozvoj12160 165 eur9148 100 eur
SPOLU55027 233 557 eur3509 877 978 eur

Kontakt

AUDIOVIZUÁLNY FOND
Grösslingová 53
811 09, Bratislava
tel.: +421 2 5923 4545
e-mail: sekretariat@avf.sk
www.avf.sk