Kreatívna Európa – MEDIA

Základné informácie

Od 1. januára 2014 je v platnosti, na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady číslo EU 1295 z 11. decembra 2013, program Kreatívna Európa. Jeho rozpočet sa v porovnaní s rokmi 2014 – 2020 a sumou 1,4 miliardy eur takmer zdvojnásobí a do kultúrnych a kreatívnych odvetví plánuje investovať v rokoch 2021-2027 približne 2,5 miliardy eur.

Nový program podporuje kultúru a zároveň jej pomáha pozviechať sa z následkov pandémie ochorenia COVID-19. Okrem navýšenia rozpočtu sa poslancom počas vyjednávaní o konečnej podobe programu so zástupcami členských štátov v Rade EÚ podarilo presadiť, aby bol na témy v oblasti inklúzie a rovnosti žien a mužov kladený väčší dôraz. Zákonodarcovia tiež zaistili osobitnú podporu pre súčasnú a živú hudbu, ktoré patria medzi pandémiou najvýraznejšie zasiahnuté odvetvia, a vyššiu mieru spolufinancovania malých projektov zo strany EÚ.

Podpora z medzisektorovej oblasti programu Kreatívna Európa (Crossectoral Strand) bude po prvýkrát určená aj pre sektor spravodajských médií, na podporu mediálnej gramotnosti, pluralizmu, slobody tlače a kvalitnej žurnalistiky. Médiá by sa tiež mohli uchádzať o podporu určenú na zvládanie výziev spojených s digitalizáciou.

Program Kreatívna Európa je rozdelený do 3 oblastí, každá z nich má podporné schémy financovania, pri ktorých sa postupuje buď selektívnym, alebo automatickým spôsobom podpory. Administrácia jednotlivých programov je viazaná na rôzne uzávierky.

Bližšie informácie o programe Kreatívna Európa, podprogramoch Kultúra a MEDIA, jednotlivých výzvach, podávaní žiadostí a termínoch odovzdávania sú na stránke http://www.cedslovakia.eu/.

Podprogram Kultúra

Má za cieľ podporovať medzinárodnú výmenu v oblasti umenia a tiež podporovať umelcov v získavaní nových zručností, schopností a odborných znalostí, ktoré prispievajú k posilňovaniu odvetví kultúry vrátane podporovania prispôsobovania sa digitálnym technológiám, implementácie inovačných prístupov k práci s publikom a nových modelov podnikania. Podpora je určená vyslovene medzinárodným aktivitám, ktoré majú európsky rozmer.

Program Kultúra poskytuje podporu širokému spektru subjektov: organizátorom kultúrnych podujatí, vydavateľom, vzdelávacím inštitúciám alebo verejnej správe. Žiadateľmi môžu byť aj subjekty z audiovizuálnej oblasti, pokiaľ ich projekty nemajú výlučne audiovizuálny obsah. Patria sem napríklad subjekty pôsobiace v oblasti:

 • vizuálneho umenia,
 • divadelného umenia,
 • hudby,
 • literatúry,
 • architektúry,
 • kultúrneho dedičstva,
 • módy,
 • remesiel.

Podprogram MEDIA

Má ako hlavný cieľ zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu v rámci otvoreného európskeho trhu a v digitálnej ére, cirkuláciu európskych audiovizuálnych diel a mediálnu gramotnosť.

Program MEDIA podporuje organizácie pôsobiace v oblasti filmu, televízie a nových médií a ponúka financovanie, vzdelávanie a vytváranie sietí pre:

 • producentov,
 • vývojárov hier,
 • distribútorov,
 • obchodných zástupcov,
 • organizátorov vzdelávacích programov pre audiovizuálnych profesionálov,
 • organizátorov festivalov, trhov a iných aktivít pre audiovizuálnych profesionálov,
 • platformy VOD,
 • organizácie pôsobiace v oblasti filmového vzdelávania,
 • prevádzkovateľov kín.

Podprogram Cross

V rámci medziodborovej časti programu Kreatívna Európa sa podporuje:

 • kvalitná žurnalistika, pluralita médií a mediálne vzdelávanie,
 • inovatívne projekty využívajúce digitálne technológie a interdisciplinárnu spoluprácu v rámci Kreatívneho inovačného laboratória (CIL),
 • Okrem toho sa v rámci medziodborovej časti vyhlasujú prípravné výzvy zamerané na nové trendy alebo tematické výzvy zamerané na niektoré priority programu.

Kontakt

Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32 (pre korešpondenciu) / Grösslingová 45 (pre osobnú návštevu)
811 09 Bratislava
tel.: +421 2 5263 6935

Vladimír Štric, vedúci kancelárie Creative Europe Desk, MEDIA, +421 907 702 091, e-mail: vladimir.stric@cedslovakia.eu,
Zuzana Duchová, koordinátorka, Kultúra, tel.: +421 907 467 598, e-mail: zuzana.duchova@cedslovakia.eu
Natália Urblíková, koordinátorka, Kultúra, tel.: +421 917 600 472, e-mail: natalia.urblikova@cedslovakia.eu
Veronika Paštéková, koordinátor, MEDIA, e-mail: veronika.pastekova@cedslovakia.eu