O ČASOPISE

Kino-Ikon – časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze je polročník, ktorý sa profiluje ako pravidelná reprezentatívna antológia pôvodných autorských textov i prekladových štúdií o aktuálnom filmovom myslení. Vytvára priestor pre podrobnejšiu reflexiu premien, resp. vývoja svetovej a domácej audiovizuálnej kultúry. Dlhodobým cieľom časopisu je pestovanie schopnosti kritického hodnotenia kinematografie, resp. najrôznejších prejavov audiovizuálnej kultúry všeobecne. Kino-Ikon chce fungovať ako základná čítanka domácich i zahraničných filmologických textov u nás. Vydavateľom je Asociácia slovenských filmových klubov, od roku 1998 v spolupráci so Slovenský filmovým ústavom. Od roku 2003 vychádza v rámci Kino-Ikonu kritická príloha Frame, ktorú pripravujú študenti Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. Od roku 2014 sa Kino-Ikon stal odborným recenzovaným časopisom.

Časopis založili v roku 1996 pedagógovia a študenti na Katedre filmovej vedy Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Od prvého čísla nesie podtitul: časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze. Zameriava sa na štúdium kinematografie, je však otvorený aj prieskumom iných druhov pohyblivých obrazov (televízie, nových médií). Od roku 1998 sa na vydávaní časopisu začal podieľať Slovenský filmový ústav (SFÚ). Činnosť redakcie sa postupne profesionalizovala – sformovala sa stabilná platforma pre písanie o filme. Od roku 2003 začal vychádzať v rámci Kino-Ikonu študentský kritický občasník Frame, ktorý pripravujú študenti Katedry audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (KAS FTF VŠMU). Ponuka spojenia s Framom v jednom tlačenom formáte súvisí so zámerom podporovať mladú slovenskú filmovú kritiku, rozširovať priestor pre jej „rozpisovanie“, aby mohla zbierať skúsenosti v praxi. Frame ako študentskú kritickú prílohu pripravuje šéfredaktorsky i organizačne Zuzana Mojžišová z Katedry audiovizuálnych štúdií.
V rámci odbornej profilácie časopisu došlo v roku 2014 k jeho významnej kvalitatívnej zmene: od prvého čísla daného roku sa stal recenzovaným odborným časopisom. Recenzované sú odborné štúdie predovšetkým domácich, resp. českých autorov, zaradené do rubrík štúdií a hlavný tematický blok. Každý text v týchto rubrikách anonymne (formou dotazníkového posudku) recenzujú dvaja recenzenti.
Kino-Ikon sa pochopiteľne venuje predovšetkým dejinám slovenskej kinematografie. Publikuje výsledky súčasných, individuálnych i kolektívnych výskumných projektov, obsiahle rekapitulácie aktuálneho vývoja slovenského filmu, tiež z záznamy diskusií, rozhovory s tvorcami i pamätníkmi kinematografie. Aj v nadväznosti na to, sa časopis zameriava na edície unikátnych archívnych, písaných i fotografických materiálov (napr. kľúčové dokumenty o riadení kinematografie, podnikovú korešpondenciu, nerealizované filmové poviedky a scenáre atď.).

Kino-Ikon pozostáva z týchto pravidelných rubrík: studium – recenzovaná rubrika; priestor pre pôvodné rozsiahle štúdie venované témam slovenskej kinematografie (prípadové štúdie, analýzy diel, fenoménov, hnutí, autorských rukopisov, histórie období a pod.),

témy čísla – recenzovaná rubrika; podnety na tematické bloky dávajú redaktori, resp. externí autori (editor, príp. hosťujúci editor témy je jej ideovým garantom, zostavovateľom); cieľom je napr. aktualizovať teoretické, historické, estetické poznanie daného druhu filmu /animovaný film/, alebo pripomenúť výročie osobnosti, resp. menej preskúmané problematiky /žánre/, udalosti kinematografie alebo obecne umenia/kultúry,

dvojdotyky – rubrika dvojpohľadu na jednu tému, s rôznym „zoomom“ (dvaja o jednom filme, jeden o filme a druhý o autorovi celkovo, alebo o kinematografii krajiny autora, a pod.),

profily – obsiahlejšie sumarizovanie celoživotného diela vybraného domáceho či svetového tvorcu) a nakoniec dejiny vedľajších postáv v umení (špeciálna interdisciplinárna rubrika),

za okrajom – najmladšia rubrika (od roku 2013) zameraná na malé, okrajové záležitosti z druhých plánov, detaily, pritom však kľúčové pre celkové význam diela. Ide o obrazy, slová, zvuky, výjavy, scény, momenty, predmety… Rubrika sa orientuje na veľmi krátke texty, veľké zaostrenie na tieto markery vzácnych drobností vo filme. „Je to rubrika venovaná kinofilnej mikroskopii, záľube v drobnohľade.“

rozhovory, filmové a literárne reflexie – úvahy, eseje alebo recenzie na podnetné filmy či literatúru o filme).

dejiny virtuálnych filmov, dejiny vedľajších postáv v umení – sú občasné špecializované rubriky, pôvodne zamerané na „hravejšiu kultiváciu pamäte národnej kinematografie“, orientované interdisciplinárne a komparatívne (dialogické kontakty s ostatnými umeniami).

Otváranie tém jednotlivých čísel spoluurčuje okrem projektov filmových vedcov aj filmové dianie na Slovensku a v Českej republike (MFF Karlovy Vary, MFDF Jihlava, PAF Olomouc, LFŠ Uherské Hradiště). Podnetom sú teda nové filmy v kinodistribúcii, mediálne partnerstvá s festivalmi, československé filmologické konferencie, tematické archívne prehliadky a semináre, výročia tvorcov, vydávanie filmologickej literatúry a pod.
Kino-Ikon má od roku 2008 vlastnú sekciu v rámci aktuálne 23. MFFK Febiofest na Slovensku – Kino-Ikon Plus. Vždy ide o zostavy filmov od členov redakcie (verejne vyjadrenie názorovej vkusovej orientácie) a zároveň sekcie, ktoré môžu podnietiť vznik tematického bloku v najbližšom čísle časopisu.

Od roku 2010, kedy vznikol Audiovizuálny fond, je časopis pravidelne finančne  podporovaný v rámci jeho programu na podporu edičnej činnosti.