Prepis filmových materiálov

Prepis filmových materiálov poskytuje SFÚ organizáciám a inštitúciám (produkčné spoločnosti, múzeá, galérie, školy a pod.), ale aj fyzickým osobám pre súkromné účely. Všetky prepisy sa realizujú na základe dodania vyplneného objednávkového formulára. V prípade organizácií a inštitúcií ide o prepisy za účelom ďalšieho profesionálneho využitia realizované buď priamo v rámci pracovísk SFÚ, alebo prostredníctvom dodávateľov v externom prostredí. Akékoľvek s tým spojené úkony preto podmieňuje uzatvorenie licenčnej zmluvy, ktorá upraví podmienky poskytnutia archívnych materiálov, zabezpečenia príslušných prepisov, ako aj ich následného použitia. Finančná i časová náročnosť konkrétnych prepisov sa odvíja od typu požadovaného nosiča a množstva prepisovaného materiálu, prípadne od ďalších požiadaviek zadávateľa. Prepisy pre súkromné účely sú vykonávané na základe vyplneného objednávkového formulára, pričom poskytnutý materiál smie byť využitý výhradne pre osobné účely.

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov

Price List for Services and Fees

Objednávka služieb

Order for Services


Kontakt: Hana Válková, vedúca oddelenia filmového archívu
tel.: + 421 2 5710 1540, 0915 736 715, e-mail: hana.valkova@sfu.sk


Ivana Vargová, tel.: + 421 2 5710 1524, 0917 437 100, e-mail: ivana.vargova@sfu.sk