Rešeršné služby

Rešeršné služby sú poskytované výlučne zo slovenských filmov, ktoré tvoria súčasť zbierok SFÚ (hrané, dokumentárne, spravodajské či animované filmy), a to na základe písomnej objednávky zadávateľa. Predmetom spracovania rešerše môžu byť konkrétne filmové diela alebo zadávateľom určené témy – napr. historická udalosť, miesto, osobnosť, spoločenský jav a pod. (v záujme urýchlenia procesu spracovania je potrebné zadanie rešerše definovať čo najpresnejšie). Závery rešerše sú zadávateľovi oznámené v primeranej časovej lehote a po jeho oboznámení sa s vyselektovaným materiálom je stanovený ďalší postup, zodpovedajúci povahe a rozsahu služieb, o ktoré zadávateľ následne prejaví záujem.

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov

Price List for Services and Fees

Objednávka služieb

Order for Services


Kontakt: Ivana Vargová, tel.: + 421 2 5710 1524, 0917 437 100
e-mail: ivana.vargova@sfu.sk


Mgr. Richard Kováčik, PhD., tel.: + 421 2 5710 1517, 0948 050 010
e-mail: richard.kovacik@sfu.sk