Reprografické služby

Reprografické služby (xerokópie, fotokópie, reprodukcie tlačené z PC) týkajúce sa písomných archívnych, dokumentačných a knižničných dokumentov z fondov a zbierok SFÚ sa poskytujú výlučne pre vedecké, výskumné a vzdelávacie účely v zmysle autorského zákona. O zhotovovaní kópií dokumentov rozhoduje zodpovedný pracovník. Za zhotovenie kópie je potrebné uhradiť poplatok. Fotografické a grafické archívne dokumenty sa z dôvodu ochrany archívnych zbierok nepožičiavajú, preto pre sprístupnenie a pre ďalšie použitie fotografických a grafických dokumentov SFÚ vyhotovuje a poskytuje ich digitálne rozmnoženiny (skeny) a to na základe písomnej objednávky.

Knižničný a výpožičný poriadok

Výpožičný poriadok NFA SFÚ

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov